หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
   
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ปค.4) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887