หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  สภาพทั่วไป
 
   
 
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูก คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วต่าง ๆ และอาชีพเลี้ยงสัตว์เพื่อขาย เช่น โค สุกร ไก่ อาชีพรองหลังจากหมดฤดูเก็บเกี่ยวจะทำอาชีพรับจ้างทั่วไป
 
ภูมิอากาศ
 
 
ตำบลสำโรงชัย มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และ ฤดูฝน ซึ่งช่วงฤดูร้อน อากาศจะร้อนมาก มีอุณหภูมิที่สูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียส และอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวอุณหภูมิประมาณ 18 อาศาเซลเซียส ในฤดูฝน ฝนทิ้งช่วงจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลและตกไม่สม่ำเสมอ มีปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 59.07 มิลลิเมตรต่อปี
 
ภูมิประเทศ
 
 
ตำบลสำโรงชัย มีสภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาทางด้านทิศตะวันออก เขตเชื่อมต่อตำบลตะคร้อ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เขตเชื่อมต่อตำบลโพธิ์ประสาท จากอดีตที่ราษฎรเข้าถางป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำเกษตรกรรม ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ปริมาณไม่มากบริเวณเทือกเขา ด้านตะวันออกของตำบล ดินเป็นดินทรายผสมกรวด เก็บน้ำในฤดูแล้งไม่ได้ ปัจจุบันมีลำห้วยธรรมชาติผ่านตำบล ได้แก่ ลำห้วยใหญ่ และ ลำห้วยกระชัด มีลักษณะตื้นเขินในฤดูแล้งไม่สามารถกักเก็บน้ำได้
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
มีโบราณสถาน 2 แห่ง
มีวัด 8 แห่ง
  วัดโคกมะขวิด
  วัดวังเตียน
  วัดสำโรงชัย
  วัดวังกรด
  วัดหนองไผ่
  วัดบ้านใหม่
  วัดพระพุทธบาท
  วัดวังสีคราม
มีสำนักสงฆ์ 5 แห่ง
  สำนักสงฆ์ห้วยกระชัด
  สำนักสงฆ์ตะคล้อลาด
  สำนักสงฆ์เข้าแรดใหญ่
  สำนักสงฆ์เนินพระยา
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
   
  ประเพณีสงกรานต์ตำบลสำโรงชัย
  บูชารอยพระพุทธบาท
  ประเพณีแข่งขันกีฬาฟุตบอลประจำปี
  ประเพณีงานลอยกระทง
  ประเพณีงานปิดทองบูชาหลวงพ่ออ่อน
  ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 2 แห่ง
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 (บ้านหนองฆ้อง)
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 (บ้านวังกรด)
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
   
  ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 
การสื่อสารในตำบล
 
   
  โทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง
  มีเสาชุมสายเครือข่ายโทรศัพท์ ตั้งหมู่ หมู่ที่ 1 หมู่ 8 หมู่ 5 หมู่ 21
  ไปรษณีย์เอกชน 1 แห่ง (หมู่ 5 บ้านหนองไผ่)
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887