หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
" สภาพแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ "
โบราณสถานเมืองเก่าเวสาลีรอยพระพุทธบาท
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
สินค้าคุณภาพประจำตำบลสำโรงชัย
กลุ่มเย็บผ้าพรมเช็ดเท้า
1
2
3
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
 
  กิจกรรม อบต.  
   
 
 
 
ข่าวสาร
   
 
ขอประชาสัมพันธ์แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 ในเขต [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ. [ 21 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 20 
โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 13 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 153 
ขอประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชั [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศ อบต.สำโรงชัย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็น [ 2 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 80 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงช [ 24 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงชัย อำ [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จ [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 19 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการประปาหมู่บ้านเสาเหล็กลงวังกระแบก หมู่ที่ 21 ตำบลสำโร [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 66 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 15 จำนวน 2 จุด ต [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 110 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงชัย อำ [ 15 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ E3/2565 โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก รหัสท [ 23 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 119 
ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ 25/2565โครงการประปาหมู่บ้านเสาเหล็กลงวังกระแบก หมู่ท [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 112 
ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ 24/2565โครงการลงหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๕ [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 76 
ประกาศสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ 23/2565โครงการถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๙ ตำบลสำโ [ 22 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 74 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ 15 จำนวน 2 จุด ตำบ [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 63 
   
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว9178  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
ติดตามผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบติดตามผลสัมฤทธิ์ (Word)]  [ 8 ธ.ค. 2565 ]
สถานะของบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4005  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 และเปิด (ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ) (ศกพ.) กสว. มท 0820.2/ว4034 [เอกสารแนบ]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) กพส. มท 0810.8/ว3958  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109-65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว4021 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.4/ว4033 [แบบรายงานการถอดบทเรียน-7-วันอันตราย (Word)]  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4030  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4029  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ กค. มท 0803.3/ว4036  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 7 ธ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว124 [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565] [สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2565 (word)]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4027  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว4019 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในสังกัดสนับสนุนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3943  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Kickoff ITA 2023) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/18472  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3993  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารจัดการมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ กสว. มท 0820.2/ว4006 [เอกสารแนบท้าย]  [ 6 ธ.ค. 2565 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว8951 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ตารางคำวินิจฉัย ฯ]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว3946 [แบบรายงาน] [แบบรายงาน (Excel)]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว8001  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว3991 [เอกสารแนบท้าย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี กศ. มท 0816.4/ว3959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2565 ]
 
   
   
 
ที่ นว 0023.5/1820 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 7 ธ.ค. 2565 ]    
ที่ นว 0023.3/ว25092 การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอกภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 25160 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว0023.3/ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/25136 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 1697 ตรวจสอบการอนุญาตนำเข้ารถภายใต้มาตรการควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/24833 การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) (แก้ไข)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว25157 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว25155 การโอนเงินจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว25143 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม-ธันวาคม2565)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ ขอเชิญเข้วร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว1695 การเปิดรับสมัครนักเรียนระดับ ปวช.ปวส. ในสาขาพาณิชยกรรมและสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว25132 หารือค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.2/ว 25050 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว25093 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
นว0023.3/ว25091 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)  [ 10 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.2/ว 25042 ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 103 กลับต้นสังกัด  [ 9 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 24874 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และปฏิทินการบันทึกแนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนฯ  [ 9 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1684 ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)  [ 9 พ.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/24974 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมาหดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  [ 9 พ.ย. 2565 ]  
 
   
   
 
อบต.แม่เปิน ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ต.แม่เปิน [ 23 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.พนมเศษ ประกาศ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก( [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านมะเกลือ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ยี่ห้อ brother MFC- [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.พยุหะ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการประกวดแนวคิดและงานคลิปสั้นนวัตกรร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.พยุหะ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด เรื่อง การปรับขยายเวลาการให้บริการนอกเวลาราชก [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจําปี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขนส่งลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบภ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลห้วยใหญ่ จำนวน 8 สายทาง รวมร [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนและคันคลอง ม.2 บ้านวังทับเกวียน /ข้อมูลสาระสำคัญของ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่แจกเบี้ย เยี่ยมและเป็นขวญกำลังใจให้ผู้สูงอ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ตาคลี ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลตาคลี [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.โกรกพระ ประชาสัมพันธ์จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ [ 9 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
   
 
 
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กระดานสนทนา
   
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 (การให้คุณให้โทษและการสร้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 109 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 (การให้คุณให้โทษและการสร้าง [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 480 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบ [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 304 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2565 (การพัฒนาบุคลากร) [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 456 
   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 ก.ค. 2564)    อ่าน 690  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 525  ตอบ 0  
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 662  ตอบ 0  
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]

   
 
   
 


อบต.ช่องแค ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค จ้างเหมาบริการเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กต 3217 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ปริ้น 4 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค จ้างจัดทำป้ายระวังข้างหน้ามีทางแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]


ทต.โกรกพระ จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]


ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]


ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล [ 6 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.ช่องแค จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.สำโรงชัย จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.สำโรงชัย จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.สำโรงชัย จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.สำโรงชัย จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]


อบต.สำโรงชัย จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]
   
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   

สินค้า OTOP

เมืองเก่าเวสาลี
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.สำโรงชัย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ถนน
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
  การสื่อสารภายในตำบล
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887
 

facebook
อบต.สำโรงชัย

facebook
อบต.สำโรงชัย
อบต.สำโรงชัย