หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย
" สภาพแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ "
โบราณสถานเมืองเก่าเวสาลีรอยพระพุทธบาท
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
1
2
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
 
  กิจกรรม อบต.  
   
 
 
 
ข่าวสาร
   
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย (เพิ่มเติม) [ 23 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 9 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
   
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศสาระสำคัญสัญญาเลขที่ E 3/2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต. [ 18 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 54 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 24 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 109 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน อบต.สำโรงชัย [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 120 
   
 
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 1 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 14 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 77 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอบต.สำโรงชัย [ 8 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 72 
   
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การส่งเงินคืนค่าบริการและค่าปรับระบบบำบัดน้ำเสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมของราชการเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว460  [ 8 มี.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด กต. มท 0818.3/ว462 [แบบสรุปรายงาน] [บัญชีรายชื่อ]  [ 8 มี.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว451  [ 8 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว445  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว454  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563-เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กสว. มท 0820.2/ว449 [เอกสารแนบ] [บัญชีแนบท้าย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การใช้ที่ราชพัสดุ กค. มท 0803.3/ว447  [ 5 มี.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.3/ว442  [ 5 มี.ค. 2564 ]
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว437  [ 5 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว430  [ 5 มี.ค. 2564 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว440  [ 5 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
 
   
   
 
นว 0023.3/ว4661 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนและกลุ่มผู้ป่าวยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทยใช้ยออย่างสมเหตุผล  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5656 แจ้งราบชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1 - 5  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5653 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/5647 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหลังสือ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว5626 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/5657 แนวทางปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2568  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/5658 แนวปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริการหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว5659 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/05721 การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การการะทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยซี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.4/ว5735 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว5729 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.3/ว5730 แบบสรุปค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ  [ 5 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.2/ว4311 การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.4/5536 การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.1/ว5545 ปรับปรุงกำหนดเลขจุดทศนิยมประจำหน่วยงานภายในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5562 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐประจำปี 2564  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/5564 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5565 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)แลพภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5556 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
นว 0023.5/ว5557 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 4 มี.ค. 2564 ]    
 
   
   
 
อบต.อ่างทอง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางประมุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นาขอม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การสร้างความรับรู้สู่ชุมชน [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.นากลาง ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๖๐-๐๐๗ สายคันเห [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ อบต.ลาดยา [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว วันที่ 3 มีนาคม 2564 อบต.ลาดยาว ด.ต.ประสิทธิ์ หยัดน้ำ มอบหมายพนักงานเข้าดำเนินก [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว วันที่ 3 มีนาคม 2564 อบต.ลาดยาว ด.ต.ประสิทธิ์ หยัดน้ำ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางสาธา [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว วันที่ 8 มีนาคม 2563 อบต.ลาดยาว ด.ต.ประสิทธิ์ หยัดน้ำ นายก อบต.ลาดยาว พร้อมพน [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ลาดยาว องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว งานจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีป้าย ประจ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นครสวรรค์ออก การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแดน เชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -1 [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ แนะประชาชนสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหลังฝนตก ป้องกันโรคไข้ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เก้าเลี้ยว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมล้างทำความสะอาดตลาดประชารัฐเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์ ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาล/อบต. แล้วย้ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
 
   
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]ซื้อนมยูเอชที ตั้งแต่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2563 ]

   
 
   
 


อบต.เขาชนกัน ซื้อดินลูกรังซ่อมแซมถนนภายในตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉ [ 9 มี.ค. 2564 ]อบต.โคกหม้อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.39-0 [ 9 มี.ค. 2564 ]อบต.เขาชนกัน ซื้อวัสดุอื่น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2564 ]อบต.เขาชนกัน ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน ๘๓-๓๖๘๕ นครสวรรค์ โดยวิธีเ [ 9 มี.ค. 2564 ]อบต.วังม้า จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากที่ดินนางคำฝัน ตรีมิตร ถึง ที่ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางหมู่ที่ ๙ ไป หมู่ที่ ๘ (บ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.วังม้า จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง บ้านนายอุเ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างไร่นายผ่อง ม่วงมัน - สระสามเหล [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.เนินมะกอก จ้างเหมาขุดบ่อขยะพร้อมย้ายขยะมูลฝอยลงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.วังม้า จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางส [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) สายทางบ้านนายประเสริฐ บุ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) สายทางข้างองค์การบริหารส [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายทางหมู่ที่ ๙ ไป หมู่ที่ ๘ (บ [ 8 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างจัดจ้างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉ [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างจัดจ้างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิ [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.เขาชนกัน ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ จ้างเหมาเติมลมออกซิเจน (ชุดหัวตัดแก๊ส) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.บางม่วง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า+เหรียญ+บัตรประกัน+เข็มฉีดยา เบอร์ ๒๔+กระบอกฉีดยา [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างจัดจ้างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเ [ 5 มี.ค. 2564 ]ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]

   
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์ (12 ม.ค. 2564)    อ่าน 66  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ต.ค. 2563)    อ่าน 134  ตอบ 0  
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
   

สินค้า OTOP

เมืองเก่าเวสาลี
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887
 

facebook
อบต.สำโรงชัย

facebook
อบต.สำโรงชัย
อบต.สำโรงชัย