หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 159  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 28 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 171  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – PlanNACC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 106  
 
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 150  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 142  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 151  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปี 2562 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 143  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 152  
 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ 7 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 144  
 
รายงานผลแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 149  
 
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 12 เดือน) [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 139  
 
รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน (ปค.5) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 195  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887