หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  บุคลากร
 
   
 
 


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางประทีป ราชประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชุติมา นกทนงค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางกาญจนา รักชะนะงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายภราดร เครือคำวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ว่าง
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายพงศกร ราชเฉลิม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


นางสาวธนนิตา เกียรติชูศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวดรุณี กลิ่นเผ่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางวารินทร์ สุขเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจิรวรรณ แช่มเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชนมภูมิ สีเพชร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


ว่าที่ ร.อ.นันทยศ นนท์คลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887