หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงชัย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายจรูญ แย้มประดิษฐ์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
" สภาพแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ "
วิสัยทัศน์ อบต.สำโรงชัย
 
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และน้ำในการอุปโภค – บริโภค ที่เพียงพอ
  ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เสริม
  ดำเนินการก่อสร้าง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
  สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ / ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
    รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ
    สนับสนุนและจัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง
    การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน
    ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
    ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
    สนับสนุนการท่องเที่ยวโบราณสถานของท้องถิ่น
    แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่อยู่อาศัย
    รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
    ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่าง ๆ
    พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถ
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
ระเบียบ แบบฟอร์ม
เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนในการ
ติดต่อราชการ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887