หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
  นายประเสริฐ แช่มเดช  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย  
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
   
 
 
" สภาพแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ "
วิสัยทัศน์ อบต.สำโรงชัย
 
 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
 
 

จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร และน้ำในการอุปโภค – บริโภค ที่เพียงพอ

ส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้เสริม

ดำเนินการก่อสร้าง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม

สนับสนุนเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ / ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 
รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันโรคติดต่อ
 
สนับสนุนและจัดให้มีไฟฟ้า แสงสว่าง
 
การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
 
ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
 
สนับสนุนการท่องเที่ยวโบราณสถานของท้องถิ่น
 
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่อยู่อาศัย
 
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่าง ๆ
 
พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความสามารถ
 
 
ยุทธศาสตร์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-009-887